اشخاص حقوقی؛ پس از تاسیس مکلفند نسبت به

دریافت دفترچه ثبت نام از اداره مالیاتی مربوطه
تشکیل پرونده
پرداخت حق تمبر
و مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی و ثبت نام الکترونیکی جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.

پس از تکمیل مراحل ثبت نام است که مودیان می توانند نسبت به انجام تکالیف مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند .

ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل
تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
ارسال فهرست معاملات
ارسال الکترونیکی لیست حقوق

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail