اندوخته قانونی در شرکتهای خصوصی و دولتی

مطابق ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت در شرکتهای موضوع قانون تجارت ، هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم (۵%) از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.

همین که این اندوخته به یک دهم (۱۰%) سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

اندوخته قانونی در شرکتهای دولتی مطابق با ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور مکلف اند هر سال معادل ۱۰% سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

نکته: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشند.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail