چگونه فاکتورهای ارایه شده توسط شرکتهای کد فروش (کاغذی) را شناسایی نماییم؟

با مراجعه به سایت https://www.evat.ir سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده (سیما)- بخش فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی، می توان لیست شرکت های کد فروش (کاغذی) را کنترل نمود.

منظور از شرکت های کد فروش، شرکت هایی می باشند که اگر چه در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نموده اند، اما به دلیل صدور صورتحساب های غیر واقعی توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی شده اند و در لیست مودیان فاقد اعتبار قرار گرفته اند.

چگونه می توان وضعیت ثبت نام ارزش افزوده و اعتبار گواهی آن در خصوص اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را استعلام نمود؟

با مراجعه به سایت https://www.evat.ir سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده (سیما)- بخش بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام، می توان وضعیت ثبت نام و اعتبار گواهی اشخاص مشمول این قانون را کنترل نمود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail